Skip to main content

Institut for Systemisk opstilling og Familieopstilling

Master i Familieopstilling og systemisk Opstilling

– en grundig uddannelse, så du kan arbejde med en bred vifte af temaer

Hvad påvirker mennesker og relationer og hvordan kan vi skabe holdbare forandringer, som gør en forskel? Master i Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en tidssvarende uddannelse, som er let omsættelig, anerkendende og skaber gode relationer.

Måske er du interesseret i at udvikle ressourcer og kompetencer, skabe mere glæde, styrke selvværd og autenticitet? For dig selv og andre.

Det kan også være, at du er optaget af dynamikker bag misbrug, ensomhed, sygdom, angst, depression og stress. Du kender det måske selv eller møder det i dit arbejde.

Du søger sandsynligvis nye redskaber, der kan nære og berige menneskelige relationer, skabe gode møder og fordybe kontakt, personligt såvel som professionelt.

Parforhold, familieanliggender, børn, unge, kriser og kærlighed har måske en særlig betydning for dig. Fagligt såvel som privat.

Dit udbytte af Masteruddannelsen

På uddannelsen som er funderet i Systemisk Opstilling og Familieopstilling får du:

 • En velfunderet og tidsvarende uddannelse i en metode, som kan omsættes til forståelse af og arbejdet med alle relationelle sammenhænge.
 • Viden, træning og erfaring i at facilitere fundamentale forandringer individuelt, kollegialt, i parforhold, med børn, unge, i grupper og på arbejdspladser.
 • Erfaring i at arbejde med personlige, familiemæssige og sociale temaer som eksempelvis selvværd, afhængighed, stress, tilknytning, angst, sorg, sygdom, mv.
 • En dybdegående personlig og professionel udvikling.
 • Du bliver en del af en gruppe og et miljø med omsorg, inspiration, sparring og supervision.
 • Et omfattende praksisorienteret undervisningsmateriale og gennemgang af teoretisk viden, øvelser og metoder til både personlig og faglig brug.

“Jeg fik et fantastisk coaching redskab, som tåler en kreativ tilgang”.  

BEATE WILLMA, COACH. GIVER 5 UD AF 5 STJERNER

Uddannelsen henvender sig til

 1. Dig, der er uddannet terapeut eller coach – og ønsker at udbygge din forståelse for egne og dine klienters mønstre. Du ved, at mennesker har det med at gentage mønstre fra familien, men du savner redskaber til at få klienten (og dig selv) til at bearbejde og opløse disse mønstre på en nænsom og konstruktiv måde.
 2. Dig, der arbejder med mennesker i bredere forstand. Du er måske socialrådgiver, lærer, pædagog eller lignende og ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. Måske arbejder du med socialt udsatte børn, unge og deres familier. Du har søger en metode, så du hurtigt kan få overblik over barnet, den unge og familien.
 3. Dig, der er HR-konsulent eller personaleansvarlig og som arbejder med organisationens udfordringer, som fx sygefravær, mobning eller stress. Med metoden kan du også sammen med en leder eller en gruppe af ledere og medarbejdere komme til en dybere forståelse af, hvad der er på spil i organisationen og relationerne.
 4. Endelig er der dig, som ønsker at arbejde med egen personlige udvikling, udfordringer eller dynamikker i familie og slægt, som påvirker dig og dine kære. Måske har du hørt om Familieopstilling og Systemisk Opstilling gennem bekendte, vores webinarer eller på egen krop har oplevet Familieopstilling, og hvordan forviklinger kan forløses og erstattes af ny frisk energi.

Praktisk om uddannelsen

Masteruddannelsen strækker sig over 2 år og består af en grunduddannelse, som omhandler Opstillingsmetoden centrale elementer, og en overbygningsuddannelse, som kommer omkring specifikke temaer i menneskers liv. Uddannelsen består af 10 moduler af 4 dages varighed, hvor metoden integreres både praktisk og teoretisk.

Uddannelsen vil veksle mellem teoretiske oplæg, faglig refleksion samt demonstration af Familieopstilling og Systemisk Opstilling. Kursisterne vil desuden arbejde praktisk med Opstillingsmetoden i mindre grupper, for at få læring og erfaring integreret bedst muligt. Der vil være et særligt fokus på at redskaberne let skal kunne omsættes og bruges i den enkeltes professionelle virke og personlige liv.

Om uddannelsen og modulbeskrivelse

I løbet af uddannelsen kommer man igennem både de grundlæggende teorier, en systemisk forståelse for menneskelige relationer, forviklinger og hvordan man skaber forandringsprocesser. Herudover indeholder modulerne også relevante temaer, som vi mennesker møder i livet og udfordres af.

På uddannelsen gennemgår du både en egenudvikling, samtidig med at du får professionelle værktøjer, som er nyttige i dit job.

Du finder oplysning om tid, sted, betaling, m.m. til højre på skærmen.

Efter endt uddannelse er det muligt at kvalificere sig til et certificeringsår, som indeholder supervision og Opstilling i grupper. Du kan læse om certificeringsåret her.

Indhold på uddannelsen

(Klik på hvert modul/Online-klasse for at læse mere)

1. MODUL: Relationelle vilkår – om Opstillingens grundlæggende håndværk og verdensbillede

Familieopstilling og Systemisk Opstilling er en metode, som hviler på et anerkendende og inkluderende verdensbillede og humanistisk menneskesyn. For at igangsætte og skabe reelle forandringsprocesser, er der en række relationelle forhold, man skal kende og tage højde for.

Herudover er metoden et helt konkret håndværk, der skal tilegnes. På dette første og grundlæggende modul vil vi derfor forholde os til de helt grundlæggende teorier og praktiske trin i metoden.

Derudover vil de forståelsesmæssige vilkår blive introduceret. Vi kommer ind på følgende, som gennem hele uddannelsen vil blive uddybet og omsat i praktisk træning.

 • De grundlæggende principper i Familieopstilling og
 • Systemisk Opstilling.
 • Forståelsen af og indsigt i skyld, identifikation og forviklinger.
 • Den fænomenologiske tilgang og det systemiske verdensbillede.
 • Relationers grundlæggende vilkår, næring og udfordringer.
 • Fra individ til generationers familiemønstre.
 • Afklaring og tydeliggørelse af klientens temaer.
 • Arbejde med og lave et genogram.
 • Træning i det indledende og udforskende interview.
1. ONLINE-KLASSE: Overblik og fundament
 • Det grundlæggende teoretiske fundament.
 • Refleksion og øvelser
2. MODUL: Forandring indefra – om at bruge metoden i den individuelle kontekst

Familieopstilling kan på en let og enkelt måde synliggøre mønstre og relationelle sammenhænge.

Opstilling og det systemiske verdensbillede bruges ofte i grupper, men kan med fordel omsættes i individuelle sammenhænge såsom coaching, rådgivning, vejledning, terapi etc.

I arbejdet med både personlige og familiære forhold kan metoden bruge til både at afdække og synliggøre hvilke faktorer der spiller ind, men også til at bearbejde og skabe forandring.

I forhold til fx børn og unge kan metoden gøre samtalerne mere legende og lette for alle parter.

I arbejdet med fx problemer i parforhold, med kollegaer og andre relationelle tematikker vil metoden synliggøre ofte ubevidste sammenhænge, mønstre og uhensigtsmæssige strategier.

Med Familieopstilling og Systemisk kan man skabe et ´psykogeografisk´ billede og på elegant vis lukkes man ind i den indre virkelighed, som et menneske oplever verden ud fra.

På dette modul vil vi fokusere på:

 • Den afklarende samtale og afdækning af de underliggende dynamikker.
 • At arbejde systemisk og fænomenologisk i det individuelle møde.
 • At bruge gulv-ankre, figurer, visualisering og andre kreative tilgange.
 • At bruge relationen i arbejdet med mennesker.
 • Få tilgang til klientens verdensbillede.
 • At finde og arbejde med ressourcer og potentialer.
 • Om at være facilitator, repræsentant og observatør.
 • Om at leve sig ind i andres sted.
 • Interventioner og hvordan de virker.
 • Ressourceorientering og formålet hermed.
2. ONLINE-KLASSE: Fra teori til håndværk
 • Den gode samtale, relationen og afklaring af problemet.
 • Om metaposition og eksternalisering.
 • Refleksion og praksis.
3. MODUL: At stå i det åbne – om at skabe klarhed i kaos og kompleksitet

At tilegne sig Opstillingsmetoden involverer bevidsthed om og integration af fire områder.

Først kommer de grundlæggende erfaringer og særlige verdensbillede, som metoden er udsprunget af og som kort sagt handler om hvordan man skaber fred i sit eget indre, i menneskelige relationer, i organisationer og livet generelt. Det skal begribes for at kunne skabe klarhed og fokus i Opstillingsprocesser.

Så kommer Facilitators egentilstand og relationen til klienten og de mennesker man har fokus på, som er af afgørende betydning for at skabe et nærværende, åbent, ligeværdigt og tillidsfuldt rum. Det er en forudsætning for at skabe klienten kan tage det ind.

Dernæst skal det teoretiske fundament forstås, som handler om de centrale hypoteser, som metoden hviler på og som er afgørende for at skabe forandring og åbne for nye perspektiver og muligheder.

Til sidst skal det konkrete håndværk integreres gennem praktisk færdighedstræning, øvelse og erfaring.

På dette modul vil vi dels fordybe os i disse fire områder og desuden sammenkæde dem, så Opstillingsmetodens enkelthed bliver tilgængelig og tydelig.

Vi vil således beskæftige os med og praktisk træne:

 • Opstillingsmetoden som helhedsmodel.
 • Facilitators egentilstand.
 • Om hvordan man skaber sunde systemer.
 • At favne, integrere og begribe Opstillingsmetoden.
 • At finde sit personlige udtryk.
 • Skabe et kreativt reflekterende læringsrum.
 • At omsætte metoden i egen praksis.
 • Supervision af Facilitatorrollen.
 • At tænke, erfare og opleve i systemer.
 • At afdække de underliggende dynamikker bag et tema.
 • At adskille kontekster og skabe sunde systemer ud af det dysfunktionelle.
 • At fordybe, integrere og erfare gennem
 • Opstillingsoptikken.
3. ONLINE-KLASSE: At opleve i systemer
 • Verdensbillede og menneskesyn.
 • Det teoretiske og forståelsesmæssige fundament.
 • Refleksion og praksis.
4. MODUL: Livets kilde – Familiedynamik og parforhold

Parforholdet har en ganske særlig betydning i Familieopstilling. Det er her livets kilde udspringer fra. Det er centrum for alle familiesystemer. Ikke desto mindre har et parforhold nogle anderledes vilkår, som adskiller sig fra øvrige familiemæssige relationer, ganske som de vokser og trives i en særlig næring. Parforholdet er mødet mellem to ligeværdige partnere, som bidrager forskelligt til relationen.

At forholde sig til sit parforhold, at få bearbejdet udfordringer og kriser, såvel som at varetage vækst og udvikling, er helt essentielt for at skabe et sundt familiesystem. At overgive sig til parforholdet og varetage dets trivsel fører os ind i en helt særlig strøm i livet. Noget i os falder i hak og vi er i kontakt med en skabende kraft og strømmende kilde.

Når to mennesker danner par, mødes to ’jeg’er’ med alt hvad det indebærer af erfaringer fra tidligere forhold og personlige oplevelser, traumer og svigt fra barndommen. Herudover mødes også to familiesystemer – med loyalitetsforviklinger, moraler, normer og systemiske mønstre.

I arbejdet med Familieopstilling og Systemisk Opstilling skal vi kende de systemiske dynamikker, som virker i parforholdssystemet, da det er herfra livet udspringer. Når potentialet udfolder sig i et levende og dynamisk parforhold, skabes de bedste forudsætninger for vækst og udvikling.

Vi skal træne og arbejde med følgende:

 • Om at arbejde med parforhold i lyset af Opstillingsmetoden.
 • Kærlighedslivets udfordringer og potentialer.
 • Når barndommens udfordringer spiller sig ud i parforholdet.
 • Seksualitet, lyst og sanselighed.
 • Om at skabe forsoning og tilgivelse.
 • Fortrolighed, gensidighed og kærlighed.
4. ONLINE-KLASSE: Få metoden ind under huden
 • Tilknytning og indflydelsen fra oprindelsesfamilierne.
 • Fremtiden i lyset af nye indsigter.
 • Refleksion og praksis.
5. MODUL: Fordybelse, gruppedynamik og traumer

Ubalancer i menneskelige systemer rummer også løsninger, når vi finder den rette sammenhæng, hvor ubalancen giver mening. Med den systemisk-fænomenologiske tilgang, anskuer og begriber vi mere komplekse forbindelser, som kendetegner menneskelige relationer. Herved er det muligt at lukke op for nye indsigter, tilegne sig ressourcer og forbinde sig med livets primære og dynamiske udfoldelse.

Undervisningen vil indeholde en introduktion til, hvordan man kan forstå grupper samt øvelser til at praktisere en mere procesorienteret tilgang til gruppedynamikker.

Vi vil desuden komme omkring en grundlæggende introduktion til traumer. Når et individ er ramt af enten individuelle eller systemiske traumer, skal vi være opmærksomme på nogle ganske særlige reaktionsmønstre, som er anderledes end andre livsudfordringer. Nervesystemet og hjernen har været i ekstreme stresstilstande, hvor liv og død har været bragt i spil. Der har været en slags kortslutning, som mennesker med disse oplevelser kan opleve som om det er nutid, fordi de let genaktiveres og udløses uden varsel. Hvirvlerne herfra kan have store omkostninger for mennesker, men Opstillingsmetoden har en konkret og oplagt tilgang til healing og bearbejdning.

Vi har bl.a. fokus på følgende:

 • At begå sig i et gruppefelt.
 • At møde gruppers mange facetter.
 • At være dybdedemokratisk overfor sig selv og andre.
 • Nærvær, relationer og autentiske møder.
 • Traumer og deres virkelighed.
 • Reaktioner på chok og traumer.
 • Ressourcer i traumer – og at finde vejen ud.
 • Et sikkert sted at være ….
5. ONLINE-KLASSE: Gruppedynamik og forsoning
 • Projektioner, normer og familiedynamik
 • Traumehealing
 • Refleksion og praksis.
6. MODUL: Når livet gør ondt – om at arbejde med vanskelige temaer

Misbrug, angst, afhængighedsmønstre og psyksomatiske lidelser kan ofte dække over vanskelige systemiske mønstre, der i det skjulte hersker i en underlæggende og ofte skjult loyalitet. Gennem Opstillingsoptikken ser vi derfor på dem som symptomer på underliggende forviklinger, som individet er påvirket af. At mestre livet på denne måde skal mødes med stor empati og indlevelse uden fordomme og moral. Gennem symptomerne – misbrug eller sygdom – er der nemlig en dør ind til de tilstande, man forsøger at række ud efter.

Vanskelige fysiske, sociale og psykiske udfordringer viser sig ofte at stamme fra ubalancer, som kan være gået gennem familien i flere generationer. I løbet af modulet vil vi se på hvordan Opstillingsmetoden kan være gavnlig i arbejdet med dette og ikke mindst skabe positive muligheder i det liv man ønsker med de mennesker, man holder af.

Vi vil også komme ind på sorg og tab, som kræver en særlig indfølende tilgang, hvor bearbejdningen har sin egen rytme.

Temaerne er således:

 • Fra udfordringer og symptomer til årsagen bag.
 • Finde og integrere afhængighedens og trangens udspring.
 • Skelne mellem person og symptom.
 • Arbejde systemisk med misbrug, sygdom og død.
 • Afhængighed som en eksistentiel udviklingsproces.
 • Afkode kroppens fortællinger og loyaliteten bag sygdom.
 • Hvorledes sygdom er en del af et større systemisk mønster.
 • At frisætte kroppens iboende og selvhealende kræfter.
 • At få de mistede ind i hjertets udødelighed.
6. ONLINE-KLASSE: Sammenhænge og genudspilning
 • Den personlige livshistorie.
 • Den systemiske visdom.
 • Refleksion og praksis.
7. MODUL: Integration og overgange – om begyndelse og afslutning

Systemisk Opstilling er som en fraktal, der viser samme mønstre både i mikro- og makroperspektiv. Den systemiske tænkning kan derfor bruges til at forstå verden og de udfordringer, vi mennesker står over for samt begyndelser og afslutninger.

Da det er sidste modul, vil der være integration af metoden i eget liv samt refleksioner over hvordan det kan integreres i deltagernes professionelle virke.

Vi vil i fælleskab afrunde uddannelsen med følgende temaer:

 • At arbejde med livets overgange.
 • Opstillingsmetodens mangfoldige muligheder.
 • Integration af metoden i eget liv.
 • At se sammenhænge i mikro- og makroperspektiver.
 • At tage skridtet og finde sit eget udtryk.

“Det gav mig stor indsigt og forståelse for mig selv og min situation. Det gav mere oxygen til at leve. Jeg slap forskellige former af mig selv og blev meget mere grounded”. 

ANETTE SJØGARD, PSYKOTERAPEUT. GIVER 5 UD AF 5 STJERNER

Næste holdstart

Jylland august 2023

Uddannelses-sted:

Kirstinelund Udviklings Center
Vroldvej 162
8680 Skanderborg

Se datoer her

1. modul: 24.-27. aug. 23
2. modul: 5.-8. okt. 23
3. modul: 30. nov. - 3. dec. 23
4. modul: 1.-4. feb. 24
5. modul: 28.-31. marts 24
6. modul: 30. maj - 2. jun. 24
7. modul: 22.-25. aug. 24

Undervisningstider:

Torsdage kl. 14.00 - 19.00
Fredage kl. 10.00 - 18.00
Lørdage kl. 10.00 - 18.00
Søndage kl. 10.00 - 16.00

Online-klassedage:

1. klassedag: 6. sept. 2023
2. klassedag: 15. nov. 2023
3. klassedag: 10. januar 2024
4. klassedag: 28. feb. 2024
5. klassedag: 17. april 2024
6. klassedag: 19. juni 2024

UNDERVISNINGSTIDER PÅ ONLINE-KLASSEDAGE:
10.00 - 17.00

Sjælland sept. 2023

Uddannelses-sted:

Et sted på Sjælland
Adresse kommer
2222 By

Se datoer her

1. modul: 24.-27. aug. 23
2. modul: 5.-8. okt. 23
3. modul: 30. nov. - 3. dec. 23
4. modul: 1.-4. feb. 24
5. modul: 28.-31. marts 24
6. modul: 30. maj - 2. jun. 24
7. modul: 22.-25. aug. 24

Undervisningstider:

Torsdage kl. 14.00 - 19.00
Fredage kl. 10.00 - 18.00
Lørdage kl. 10.00 - 18.00
Søndage kl. 10.00 - 16.00

Online-klassedage:

1. klassedag: 6. sept. 2023
2. klassedag: 15. nov. 2023
3. klassedag: 10. januar 2024
4. klassedag: 28. feb. 2024
5. klassedag: 17. april 2024
6. klassedag: 19. juni 2024

UNDERVISNINGSTIDER PÅ ONLINE-KLASSEDAGE:
10.00 - 17.00

Praktiske oplysninger

 • Uddannelsens pris

  Du kan vælge at betale fuld pris ved tilmelding og herved opnå rabat eller betale uddannelsen i rater.

  • Prisen er kr. 39.000 ved fuld betaling.
  • Ved betaling inden den 1. marts er prisen kr. 37.000.
  • Ved ratebetaling er prisen kr. 41.000.

  Prisen er pr. uddannelsesår inkl. undervisningsmateriale, øvegrupper og supervisionsdage.

 • Læs mere om vores infomøde, hvor du også kan tilmelde dig

At uddanne sig hos ISFO - Familieopstilling og Systemisk Opstilling

"Jeg har oplevet helt konkrete ændringer i mit familieliv og en masse redskaber til mit arbejdsliv"

MARIANNE JUUL DALSGAARD, UNDERVISER, VEJLEDER OG PSYKOTERAPEUT

Er uddannelsen noget for mig?

Hvis du er i tvivl kan vi varmt anbefale dig at deltage på vores infomøde.

 • Hvis du ønsker at vide mere.
 • Gerne vil møde kursister og undervisere.
 • Måske snakke med en fra ISFO.
 • Det kan være, at du har spørgsmål.
 • Vil opleve Familieopstilling og Systemisk Opstilling i praksis.
 • Ønsker at høre om vores forskellige uddannelser og aktiviteter.
 • Nysgerrig på din egen Familieopstilling af din familie.

Læs mere om vores infomøde, hvor du også kan tilmelde dig


Nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet og download guidet meditativ Familieopstilling, der kan hjælpe dig med at opnå fred i dig selv og i forhold til familien.